Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
VZDAD08  เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU (บินเช้า กลับบ่าย) เริ่มต้น 10999

VZDAD08  เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU (บินเช้า กลับบ่าย) เริ่มต้น 10999

4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
11,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LTHD190592
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,999 18,999 แสดง - 34
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,999 18,999 แสดง - 34
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 13,999 17,999 แสดง - 34
29 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 13,999 17,999 แสดง - 34
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 17,999 แสดง - 34
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 17,999 แสดง - 34
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 18,999 แสดง - 34
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,999 18,999 แสดง - 34
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 13,999 17,999 แสดง - 34
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34