Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์อินเดีย
พบ
157 ช่วงวันเดินทาง จาก 25 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191731
ก.ย. - 62

เริ่ม

14,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDJAI01
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง
ชัยปุระ, พระราชวังสายลม, AMBER FORT, พระราชวังกลางน้ำ, พระราชวังหลวง, เมืองอัครา, ทัชมาฮาล, อัคราฟอร์ท, แชนด์ เบารี, วัดพระพิฆเนศ
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

15,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDGAY01
นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองราชคฤห์, เมืองพาราณสี, สารนาถ, แม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

18,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTVNS02
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน, สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
พาราณาสี, เมืองสารนาถ, ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคันธีสถูป, พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องแม่น้ำคงคา, พาราณสี, เนปาล, ลุมพินี, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, ลุมพินี, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, นาลันทา, พุทธรูปองค์ดำ, เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวัน, คยา, บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดญี่ปุ่น, วัดภูฏาน, วัดทิเบต, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, มหาเจดีย์พุทธคยา
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร
ก.ย. - 62

เริ่ม

18,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTGAY03
ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน, ชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดี, มหาเจดีย์พุทธคยาคืออนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, เมืองคยา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เนปาล, ลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, สารนาถ, ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคนธีสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ, เมืองคยา
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

19,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 25 โปรแกรม