Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
787 ช่วงวันเดินทาง จาก 95 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE5
ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน/1โคม)
วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ตึกไทเป 101, COSMETICS SHOP, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง, Germanium, GLORIA OUTLET

เริ่ม

13,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ16
พักไถจง 1 คืน, เถาหยวน 2 คืน, เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101, ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน เยือนอนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง
เมืองไถจง, โรงละครไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ร้านชา TEA SHOP, เมืองไทเป, Germanium Shop, ตึกไทเป 101, เมืองเถาหยวน, นิวไทเป, บูราโนแห่งไต้หวัน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ไทเป, ร้านเครื่องสำอาง, วัดหลงซาน, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, เมืองเถาหยวน, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE6
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, แวะชิมชาอูหลง, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านเครื่องสำอาง, ชิมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, Germanium, อุทยานหินเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

เริ่ม

15,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPE08
ไปจิบชาชมวิวหมู่บ้านโบราณ "จิ่วเฟิ่น", ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง ณ วัดหลงซาน
เมืองหนานโถว, ร้านชา, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE), ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก, ย่านซีเหมินติง, เมืองเถาหยวน, วัดหลงซาน, ร้าน GERMANIUM, บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง
เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VTPE43JX25
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองเถาหยวน, เมืองหนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย, กรุงไทเป, ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ย่านซีเหมินติง, วัดหลงซาน, ตลาดปลาไทเป
ปลาประธานาธิบดี

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ21
เช็คอินหมู่บ้านสายรุ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101, ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน, นั่งรถไฟโบราณ แห่งอุทยานอาหลีซาน, เยือนอนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดกลางคืนไถจง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, เมืองเจียอี้, ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า, ร้านชา TEA SHOP, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, วัดหลงซาน, ถนนโบราณปัวผีเหลียว, Germanium Shop, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง, เมืองเถาหยวน, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ร้านเครื่องสำอาง
ก.ย. - 66

เริ่ม

16,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEVZ0123
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ชุดกี่เพ้า, ขอพรวัดเสียไห่เฉิงหวง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, เช็คอินที่เที่ยวสุดคิ้วท์ที่ หมู่บ้านแมวโหวต้ง
เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, เมืองนานโถ, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, เมืองไทเป, ขนมพายสับปะรด, ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, หมู่บ้านแมวโหวต้ง, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, ตลาดตี้ฮวา, วัดเสียไห่เฉิงหวง, วัดหลงซาน, ร้าน Cosmetics Shop, หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน

เริ่ม

16,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ22
เช็คอินแลนด์มาร์คหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่, เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไต้หวันเถาหยวน, นิวไทเป, สถานีซือเฟิ่นและผิงซี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองไทเป, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ร้านชา, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, Germanium Shop, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), Duty Free, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่ม

16,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ23
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101, ขอพรวัดหลงซาน, ชมความงามวัดเหวินหวู่, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น
เถาหยวน, ไต้หวัน, นิวไทเป, สถานีซือเฟิ่นและผิงซี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองไทเป, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ร้านชา, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, Germanium Shop, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), Duty Free, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่ม

16,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2312VZ
ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, สวนองุ่นบราซิล, เมืองไทจง, ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ย่านซีเหมินติง, ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านเครื่องสำอางค์, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เสี่ยวหลงเป่า, บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

เริ่ม

16,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 95 โปรแกรม