Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
342 ช่วงวันเดินทาง จาก 41 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200337
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
พ.ค. - 63
มิ.ย. - 63

เริ่ม

4,600 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200541
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
พ.ค. - 63
มิ.ย. - 63

เริ่ม

7,200 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE02
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน, สักการะอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอูตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต้หวัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู, อนุสรณ์เจียงไคเช็คเป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวัน, ตึกไทเป 101 เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, เจอร์เมเนียม, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE01
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์, ร้านพายสัปปะรด, ซื่อหลินไนท์มาร์เกต, ไทเป, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
อาหารภัตตาคาร
เม.ย. - 63

เริ่ม

11,111 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE07
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เถาหยวน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ซีฟู้ด, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

11,555 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE04
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101, แถมฟรีปล่อยโคมลอย, ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ผิงซี, สถานีสือเฟิ่น, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอางค์, MITSUI OUTLET PARK
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

12,555 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDTPE02
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะเทพเจ้ากวนอู
ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไถจงไนท์มาเก็ต,ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน, บุฟเฟต์ชาบู หม้อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮั่วกัว น้ำซุปหม่าล่าหรือซุปน้ำใส, เสี่ยวหลงเปารสเลิศ, อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE03
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินอู่, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

13,333 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE08
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปชิคชิคที่หมู่บ้านสายรุ้ง, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และตลาดซีเหมินติง, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เถาหยวน, ผูหลี่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ไทจง, ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, พายสับปะรด, ไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, COSMETIC, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง
ซีฟู้ด, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

13,333 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200320
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา

เริ่ม

13,876 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 41 โปรแกรม