Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
575 ช่วงวันเดินทาง จาก 76 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200337
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด

เริ่ม

4,600 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200541
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63
พ.ค. - 63

เริ่ม

7,200 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE02
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน, สักการะอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอูตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต้หวัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู, อนุสรณ์เจียงไคเช็คเป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวัน, ตึกไทเป 101 เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, เจอร์เมเนียม, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE01
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์, ร้านพายสัปปะรด, ซื่อหลินไนท์มาร์เกต, ไทเป, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

10,789 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193272
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63

เริ่ม

10,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SNTW07
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป, ตึกไทเป 101 (ถ่ายภาพด้านนอก) หนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป, อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังยอดฮิตของเมืองไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิวหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ร้านเหว่ยเก๋อ, ตึกไทเป 101, ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ดิวตี้ฟรี, สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม, เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๊ง, หมู่บ้านสายรุ้ง
อาหารภัตตาคาร
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63

เริ่ม

10,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE07
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เถาหยวน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ซีฟู้ด, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

10,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193821
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว | Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง
มี.ค. - 63

เริ่ม

11,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE04
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101, แถมฟรีปล่อยโคมลอย, ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET, บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG, พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ผิงซี, สถานีสือเฟิ่น, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอางค์, MITSUI OUTLET PARK
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

12,555 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200319
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน,วัดพระถังซัมจั๋ง
ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ซีเหมินติง

เริ่ม

12,876 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 76 โปรแกรม