Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
JAPAN เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.66 - ก.พ.67 เริ่มต้น 33,999.- Air Asia X (XJ)

JAPAN เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.66 - ก.พ.67 เริ่มต้น 33,999.- Air Asia X (XJ)

กิจกรรมชงชา, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ, เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต, เล่นสกีที่บิวะโกะ รีสอร์ท
ปราสาทโอซาก้า, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, ย่านกิออนคะวะระมะจิ, ศาลเจ้าเฮอัน, ลานสกี, มิตซุยเอ้าท์เล็ต
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
33,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BTKIX13XJ
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 38,999 45,899 แสดง - 35
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 40,999 49,899 แสดง - 35
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 40,999 49,899 แสดง - 35
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 48,999 57,899 แสดง - 35
2 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67 39,999 46,899 แสดง - 35
4 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 39,999 46,899 แสดง - 35
9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 39,999 46,899 แสดง - 35
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 39,999 46,899 แสดง - 35
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 36,999 43,899 แสดง - 35
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 36,999 43,899 แสดง - 35
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 33,999 40,899 แสดง - 35
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 33,999 40,899 แสดง - 35
30 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
1 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
6 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
8 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
27 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
29 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67 33,999 40,899 แสดง - 35