Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ไต้หวัน บินคุ้ม...เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 17,999.- Vietjet Air (VZ)

ไต้หวัน บินคุ้ม...เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 17,999.- Vietjet Air (VZ)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอความรักวัดหลงซาน, แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
เมืองไถจง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, เมืองเถาหยวน, ร้านพายสับประรด, แช่น้ำแร่, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, Germanium, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
17,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BTTPE66VZ
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 18,999 23,999 แสดง - 30
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 18,999 23,999 แสดง - 30
4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 18,999 23,999 แสดง - 30
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 30
29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 22,999 27,999 แสดง - 30
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 23,999 28,999 แสดง - 30
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 22,999 27,999 แสดง - 30
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 30
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 25,999 30,999 แสดง - 30
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67 19,999 24,999 แสดง - 30
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 19,999 24,999 แสดง - 30
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 19,999 24,999 แสดง - 30
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 18,999 23,999 แสดง - 30
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 18,999 23,999 แสดง - 30